Főoldal  Fekete Gyula művei  Örökségünk sorozat  Egyéb könyvek    Rendelés és elérhetőség

       

                         

 

Az örökségünk könyvsorozat élő irodalmunk legjavát a szerzők kézjegyével hitelesítve őrzi meg az időnek. Idősebb íróink, összeálló gazdag életművükből személyesen válogatták ki legkedvesebb, általuk legtöbbre értékelt, legsikerültebbnek tartott - s mint szellemi hagyatékként - az utókornak leginkább ajánlott írásaikat.

   
Nemes László

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

Emberek vagyunk...

Ismertető:

Szeretek, szerettem mindig is otthon ülni, kényelmes karosszékben, olvasni, zenét hallgatni, el-eltöprengeni olvasmányaimon, múlt és jelen történetein, emberein - ám hosszú életem során, a csodálatos és iszonyatos huszadik század nyolc évtizedében és új évezredünk első esztendeiben a Sors nem ilyen életet szánt nekem. Megpróbáltatásokban, országokat, kontinenseket átívelő, kényszerű és önként vállalt kalandokban bővelkedő éveket, és később is, mindmáig, az igazság és a tisztesség keresésének olyannyira szubjektív, hitekkel, olykor tévedésekkel, megbánásokkal, újrakezdésekkel teli boldog és keserves útját. Nyolcvanöt éves koromban született, Menekülők című regényem elé írtam mottóul: „Van Tokióban egy gyönyörű sziklakert, benne virágok, patakocskák és hidak között tizenkét szikla. Bárhol áll a látogató, egyet a tizenkettőből valamelyik mindig eltakar. Azt mondják, azért, mert a teljes igazságot sohasem lehet, meglátni." Hosszú, évtizedeim hosszabb-rövidebb írásaiból szeretnék átadni olvasóimnak e kötetben némi ízelítőt.

Terjedelem: 329 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87817-0-3

Ár: 1500-Ft.

 

       
Nemeskürty István

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

 

 

 

Múltunk a jelenben

Ismertető:

Nemeskürty István Kossuth- és Széchenyi díjas író, irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár kötete rövidebb, ismeretterjesztő hangvételű, múlttudatosító cikkeiből közöl válogatást, s kivált a sorozat címének megfelelő szellemi-intellektuális attitűdöt közvetít.
Az író változatos témák ürügyén sokszor igen különböző történelmi és irodalomtörténeti kérdésekre keres választ, s a válaszokat leginkább magában a nemzet múltjában találja meg, írjon bár a magyar nép ezerkétszáz éves kárpát-medencei jelenlétéről, a haza szolgálatát a vezeklésben meglelő Szent Margitról, Gratz Gusztáv történészről, Kállay Miklós, Lakatos Géza vagy Antall József miniszterelnökökről. Hasonlóan tág ívű tallózásra vállalkozik irodalmunk történetében is: az első bibliafordításoktól, Bornemissza Pétertől Madáchon át Szabó Dezső vagy Zilahy Lajos életművének méltatásáig. Mi az, ami mégis közös vonása e példafölmutatásoknak? Elsősorban az, amit kötetzáró cikkében (Magyarország a huszonegyedik század küszöbén) fogalmaz meg szókimondóan: "ez az ország halálos beteg". A jelenlegi és az előre látható európai konstellációban a magyarságnak egyetlen esélye lehet a fönnmaradásra: ha a nemzeti múlt tanulságai és a kereszténység eszmeköre alapján kialakított gyökeres értékrend szellemében nevelődik az ifjúság. Nemeskürty nemzetnevelő pedagógiai programja nem nagy szavakban, hanem konkrét ismeretekben és a tennivalók fölsorolásában jelenik meg a kötet írásaiban: mit lehet tenni a szép magyar beszéd tekintélyének helyreállításáért?; hogyan gondolkodjunk a nemzetek egyenrangúságáról és a hazafiság sajátos értékeiről?; miért fontos - a legfontosabb - nevelési tényező a család? stb. - Közérthetősége mellett ragyogó intellektusú, mélyenszántó és megszívlelendő gondolatok tárháza e kis kötet.           

                                                                               Legeza Ilona

Terjedelem: 224 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-13-2

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Páskándi Géza

Örökségünk könyvsorozat:

 

 

Vissza

 

Wikipédia

Az örömrontó angyal

  

Ismertető:

 

Páskándi Géza erdélyi magyar költő, dráma- és prózaíró ifjú éveit egyetemi írásaiért a szamosújvári börtönben és a Duna-delta kényszermunkatáborában töltötte. Kíméletlen sorsa nem törte meg szuverenitását, alkotó erejét: néhány évtized alatt az erdélyi Forrás-nemzedék egyik képviselője lett. Gondolatait áttételes formákban igyekezett megjeleníteni, hogy kivédje a Ceausescu diktatúra újabb büntetését, amely már a lázítás szándékát is megtorolta. Főleg abszurdok írásával érzékeltette az eszmények és a valóság között feszülő ellentmondásokat, valamint az identitás válságait.

Páskándi Géza szellemi hagyatékát négy ciklusba foglalta: Versek, Gyerekeknek, Próza és Drámák. A kötet címadó versében a világmindenség megismerését korlátozó démonról ír: „Minden Lénynek Örömrontó Angyala vagyok én, Mint ahogy te önmagadnak Örömrontó  Angyala vagy, ember”  Verseiben az érzéki és intellektuális élmény az anyanyelvi kultúrához kapcsolódva, olykor avantgárd formákkal (Képversek) párosul. A kötetbe válogatott különböző témájú és hangvételű darabok egyfelől szerzőjük komoly, melankolikus mondandóját hordozzák, (A papírrepülő eltérítése) másfelől neoavangard törekvéseit reprezentálják (Tű foka).  A sárikás anyós szarkasztikus humorú, groteszk eposzában nyelvi leleménnyel és játékossággal átszőve, a tanköltemény már-már elfeledett műfaját kelti életre. A Nagy dilettantissimo, a  Búcsú a XXI. századtól  - költemények hangütése már más, súlyos gondolatok hordozója, melyben a lírikus összetett, érzékeny belső világa tárul elénk. A gyerekeknek szánt ciklus meséje (Csodatopán) és négy verse a "homo ludens" humorba hajló képeivel eleveníti fel a verses tanítómesét. A népi hangvételű, könnyen megjegyezhető mondókákon megírásuk óta kisgyermekek sora nőtt fel (Tündérek szakácskönyve, Zenélő ábécé)   Prózáiból  A logika erkölcséről és A ránk testált gyűlöletről című esszéit olvashatjuk, melyek lényegét a magyar-román történelmi összetartozás gondolata adja. Drámái közül a Lélekharang című dokumentumjátéka az ifjú Ferenc József ellen elkövetett merényletről szól, melyben a történelmi talányok felfejtése mellett a trónörökös sorstragédiája is megfogalmazódik. A kötetet a szerző műveinek kronologikus felsorolása zárja.

Terjedelem: 320 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-53-1

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Sánta Ferenc

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

Halálnak halála

Ismertető:

Sánta Ferenc Kossuth- és József Attila díjas író gyűjteményes kötetének írásai az erőszakról szólnak. „A gonosz, a rossz erőszakáról, mely meggyalázza és megalázza az embert.”  Az ötödik pecsét c. regényének cselekménye 1944-ben, a nyilas terror napjaiban játszódik. Négy kisember beszélget estéről estére egy kocsmában az élet nagy kérdéseiről, erkölcsről, lelkiismeretről.  Ezek az emberek, amikor komolyan, őszintén végiggondolják a sors kínálta lehetőséget - embertelenség árán menekülni az embertelen pokolból -, elbuknak, de amikor maga az élet állítja eléjük a nagy kérdést, egytől egyig az emberi tisztaság és bátorság hőseivé magasodnak. A novellák középpontjában is az értékvesztett, értékeket pusztító világ áll. A leginkább veszélyeztetett érték az ember maga, személyiségének integritása, valódisága. Hősei a végletekig kiszolgáltatottak a hatalomnak: -Nácik, önálló emberi életre már képtelenek: -Veder, kitörési kísérleteik nevetségesek, kudarcba fulladnak: -A Müller család halála.  Müller úr tökéletes példája a groteszk hősnek: vesztét az okozza, hogy úgy akarja biztosítani családja megélhetését, hogy a náci Németország csendőreként éjjelente antifasiszta plakátokat ragaszt, - aztán nappal feljelenti az illegális plakátragasztót. Az öreg ember és a fiatal c. novellában a szereplők morális kérdésekről  beszélgetnek, mígnem nyilvánvalóvá nem válik az öreg foglalkozása, és ettől a meghökkentő felismeréstől az addig mondottak átértékelődnek. Ugyancsak groteszk, és mégis elgondolkodtató a géppuskás őr és foglyainak története a Halálnak halála c. írásában. 

Terjedelem: 328 oldal.

Kötés: táblás

ISBN: 963-8129-78-6

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Sütő András

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Az utolsó köntös

Ismertető:

 

Sütő András Herder- és Kossuth díjas erdélyi magyar író válogatott novellái módot adnak az olvasónak, hogy kiismerje a sütői próza fejlődésívét és sokrétűségét. Megjelenik a korai - Móricz nyomdokán haladó – kritikai realista, amikor gyermekkorának nyomoráról mesél: (Egy csupor zsír)  A sorskérdéseket a világítás- és esküvő napi történetekben felfedő író: „a bölcsőnek nem szabad pihennie”  (Világítunk; Piros bölcső az ég peremén) A kisebbségi létezést történelmi dimenzióban fölmutató esszéista (Perzsák)  A magyar nyelv hanyatlását észlelő fogalmazó: „a nyelv életritmusa lelassul… testét ellepik az idegen szavak, sorvadásnak indul csodás képessége: a láttatásé is. Amire hajdan seregnyi szinonimája volt, senyvedten már alig talál kifejezést.” (Mert ahova te mégy, oda megyek)  Sütő András a kisebbségi sors nyomorúságát elszenvedő lélek fájdalmát Behlen Gábor fejedelem stílusában beszéli el: (Nagyenyedi fügevirág)  A megigazulás motívumait címadó novellájában mutatja fel: (Az utolsó köntös )  A novellák olvasásakor érzékeljük a mezőségi magyar közösségek gazdag kultúráját, mely a drámáinak forrása, a nagy esszék élményköre.

 

Terjedelem: 314 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8129-78-6

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Szabó Magda

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Szüret

Ismertető:

Szabó Magda  Kossuth- és József Attila díjas író, költő és műfordító könyvéről írja Legeza Ilona: A válogatás minden darabját, az a mélyen gyökerező lokálpariotizmus, a Debrecen iránt érzett elkötelezett szeretet hatja át, melyet az otthon fészekmelegéből hozott magával az írónő, s mely egész életének meghatározó motívumává vált. Debrecen nagytemplomának "díszlete" ott magasodik minden írása fölött, talán sokszor még tudattalanul is. Ám a - csak látszólag széteső - "időben" utazó emlékek tudatosan megkomponáltak minden esetben. Erről szól a generációk egymásutánjában átörökítendő családi összetartozás, a puritán kálvinista jellem továbbélése (Nenő). Debrecen szellemi és érzelmi vonzásában keletkeztek történelmi alakokat megidéző darabjai, a Tizenkét levél egy ünnepi koszorúhoz vagy a Kiálts, város, melynek színtere Debrecen az 1604-és esztendőben, s a bravúrosan megformált hősök közül kiemelkedik Borza Gáspár, aki életét áldozza a tizenkétezer városlakó nyugalmáért. A mindévig jelenlévő, lappangó hit -Az idő doktora Szent Ágoston - az ember végső elkötelezettségéről szól. S a lélek legbensőbb hangjainak halk feltárulkozása a Szobotka Tibor iránt érzett igaz szerelem állomásainak megjelenítése A vidéki lány és A harmadik nekrológ. - A gazdag válogatás, nemcsak az írónő népes olvasótáborának, de minden érett, művelt olvasónak figyelmére érdemes.

Terjedelem: 286 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-49-3

Régebbi kiadás!

Ár: 700-Ft.

       
Szakonyi Károly

Örökségünk könyvsorozat:

 

 

 

Vissza

 

Wikipédia

 

 

Ítéletnapig

Ismertető:

                                                                                                            

Szakonyi Károly  Kossuth- és József Attila díjas író gyűjteményes kötete a Bolond madár című regényével kezdődik. „A korrajznak is felfogható, a magam 56-os élményei miatt hiteles történetű regény egy, a szerelemet és morált megalkuvás nélkül megélni akaró fiatalember sorsát mutatja be a  diktatúra éveiben.”  Nemcsak a szerelem születik meg a fiatalok hosszú idő utáni újra egymásra találásának perceiben, hanem a forradalom láza, hite is. A regényt olvasva  a szerelmesek szemén át látjuk az eseményeket. Így válnak a külső történések belsővé: megéljük, hogy a forradalom a miénk is, de meg kell élnünk elvesztését is. Az Ítéletnapig (1970) című tragikomédiája egy börtöncella szándékoltan anakronisztikus és időtlen világát jeleníti meg. Az író egy naturális helyzetben állította hőseit képtelen viszonyba. A Börtönőr és Őrzöttje ugyanis egyaránt be van zárva a cellába, minek következtében megszűnik a szabadság és rabság viszonylata, s az elszigetelt alakok lélektani erejétől függ hogy ki lesz a  kiszolgáltatottabb.  A hentes című darab a szeretet erejéről, vagy éppen hiányáról, a boldogság kereséséről szól. A férj esténként hazaviszi munkahelyi gondjait, képtelen elszakadni a problémáktól. A feleség - mint eddig mindig - otthon várja, de most nem figyel rá. Olyan dolog történt vele aznap, amely talán megváltoztatja életét…

A könyv utolsó harmadában harmincöt év (1960-1995) novellatermésének javából  olvashatunk, köztük olyanokat, mint a Túl a városon, a Chopin szíve, a Napfényes Granada vagy A táncosnő. A Túl a városon c. novelláját a periférikus élethelyzetekből kibontakozó  erkölcsi üzenet fűti.  Az artista lírai sorsa és önkritikus vallomása az emberi folytonosság- és értéktudat megkapó tudatosítása: "Az ember nem tagadhatja meg soha önmagát. Csak belesodródik valamibe. Hosszabb vagy rövidebb időre. Az, aki régen volt, mindig ott él benne, elnyomva, megalázva…”  A kötetet a szerző addig megjelent műveinek jegyzéke, és színházi bemutatóinak felsorolása zárja.

 

Terjedelem: 351 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-86189-2-2

Ár:1500-Ft.

       
Takács Tibor

Örökségünk könyvsorozat:

 

 

Vissza

Ítéletnapig

Ismertető:

50. könyvemben két regényt talál az olvasó a szerelemről. Írói pályámat költőként kezdtem 1946-ban, szülővárosomban, a szép Szegeden.

1956-tól, a riasztó kor elől, elbújtam a történelembe. Utazásaim során bejártam regényeim színhelyeit, előbb Erdélyt, a Felvidéket, majd végigbarangoltam a világ 46 országát, mindenütt hőseim nyomát keresve.

Eddig huszonnégy történelmi regény a zsákmányom. Valamennyi vallomás a hazáról.

Hőseim Török Bálint, Bocskai István, Bethlen Gábor, Kemény János, Széchy Mária, Thököly Imre, Wesselényi Ferenc, gróf Liszti László, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen, Klapka György, Szemere Bertalan, Türr István, Tüköry Lajos és nem sorolom tovább.

Műveim közül megemlítem a Móra igazgató úr, az Erdély köpönyegében, a Casanova budai kalandját felelevenítő Szerelmesek tükör előtt, a Halló, Tartsay lakás?, és a Sziklatörés című regényeimet, továbbá a Kócos kutyaságai, avagy volt egyszer egy pulim, és az író a mikrofon előtt c. rádiós könyvemet.

1997-2005 között 10 verskötetemet ismerhették meg a költészet szerelmesei.

E mostani kötetbe még meg nem jelent írásaim közül válogattam két, mai témájú regényt a szerelemről. Az Aphrodité bikiniben története egy magyar tengerjáró hajóra viszi el az olvasót. A Kiűzetés a Paradicsomból ugyancsak szerelmi történet a boldogság hiábavaló kereséséről.

Terjedelem: 371 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-86189-7-3

Ár: 1500-Ft.

       
Tóbiás Áron

Örökségünk könyvsorozat:

 

Vissza

 

 

Képtelen kor krónikása

Ismertető:

 

Tóbiás Áron könyve egyszerre magán- és nemzeti krónika. A szerző felől nézve indirekt önéletrajz, személyisége fejlődésének, munka általi kiteljesedésének története. Nemzeti szemszögből a megélt történelemre való tényszerű emlékezés. Irodalmi értékrend tekintetében pedig a szerző gazdag műveltsége az élvezetes, ami dokumentumszerű prózánál – ritkaság. A magyar szépírók életművét örökségként közreadó sorozatban ezúttal egy volt politikai üldözött szól krónikásként az 1946-tól napjainkig terjedő időről. Tóbiás Áron 1956-os forradalmi tevékenysége miatt a kommunista rendszer foglya volt, sőt szabadulása után átvitt értelemben az is maradt, mert a magyar kultúra elkötelezett szolgájaként ellenőrzött elszigeteltségben végezte munkáját könyvtárban, múzeumban, színházban, folyóirat-szerkesztőségben. A szerző élete összefonódott a Magyar Rádióval. A könyv lapjain kirajzolódik személyes életútja is: friss diplomásként sikeres rádiózás, kultúrateremtő könyvkiadói munka, a korabeli Szabad Kossuth Rádió létrehozása, részvétel az Írószövetségben és a munkástanácsokban. Tóbiás Áron a "képtelen kor" megidézése során rengeteg nevet és helyszínt elevenít fel, napra órára pontosan, olyformán, mintha bírósági per részesei lennénk, s az ítélet az ő vallomása hitelességén múlna. A számos történelmi és kultúrtörténeti személy, akik a könyvlapokon megjelennek, teszik igazán élménnyé a tárgyilagos történetet. A szerző megalkuvás nélküli erkölcsi tartásáról meggyőződhet minden, közelmúltunk történelme iránt érdeklődő olvasó.

Terjedelem: 351 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87817-6-5

Ár: 1500-Ft.

       

Varga Domokos

Örökségünk könyvsorozat:

 

 

Vissza

 

Wikipédia

 

A tölgyfa tetején

Ismertető:

 

Varga Domokos Kossuth- és József Attila díjas író gyűjteményes kötetének szövege több részre tagolódik, melyeknek az alábbi címeket adta: Egy hajdani kiskamasz vallomásai

„Egyetlen könyvemben sem tártam annyi szégyenem a világ elé, mint épp ebben! Kamaszgyerekeim idétlenségeit, kudarcait, kínjait nem adhattam ki az olvasóknak, hát kiadtam hajdani kamasz magaméit…” - írta vallomásos könyvének első kiadása elé Varga Domokos hétgyermekes apa, aki teljes szívvel vállalta apai sorsát, melynek még a terheiben is örömét lelte élete párjával együtt. Egyszer ti is nagyok lesztek! A köztudat szerint a családban a szülők nevelik a gyerekeket. Valójában: a családi közösség neveli - több-kevesebb sikerrel - a szülőket is, a gyerekeket is. Szerencsés esetben a család tagjai készek együttműködni, s ezáltal termékeny érzelmi- szellemi- erkölcsi kapcsolatba kerülnek egymással. Látogatóban kutyafülűeknél  Varga Domokos egyes gyermekein keresztül családját mutatja be gondjaival, kisebb konfliktusaival, a gyereknevelés művészetének lélektanával együtt, nagy elemző kedvvel, találó megállapításokkal és finom humorral. Nem születtünk szülőnek – „csak úgy belejöttünk valahogy - már aki belejött - az anyaságba-apaságba” - mondja az író. Saját gyerekeink azonban jobb apává, anyává tehetnek. Édesanyám sok szép szava  A szerző lírai szépségű írásával édesanyjának állít emléket. A történetet az író elhunyt édesanyja 100. születésnapján jegyzi le, képzeletbeli interjú formájában. A beszélgetésben nem csak személyes sorsa, gyermek- és ifjúkora bontakozik ki, de családja története-, és a szülőváros, Baja századfordulós világa is.

Terjedelem: 299 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-85976-6-6

Ár: 1500-Ft.

 

       

Wass Albert

Örökségünk könyvsorozat:

 

 

Vissza

 

Wikipédia

 

 

Hagyaték

Ismertető:

A kötet az író válogatásában közli Wass Albert erdélyi magyar író életművének ugyan nem a legjavát (mert a csaknem félszáz kötetet alkotó oeuvre legjava aligha fért volna el benne), csupán legjellemzőbb részeit. Lényegében néhány szép novella, néhány - gyermekeinek írt - mese (Elindul egy élet; A titokzatos őzbak; A vízileány; Mese a mókusról, aki szeret vitatkozni stb.) és egy 1985-ben írt, egészen különös és szép regény található a kötetben. Az elbeszélések is, a mesék is egy Nyirőn, Tamásin tájékozódó, a mezőségi nyelvet bravúrosan kezelő, az erdélyi hegyeket, embereket, hangulatokat kitűnően ismerő író alkotásai; üdék, kedvesek, megragadóak, mélyen líraiak. A Hagyaték azonban a magyar irodalomban páratlanul álló, egyedi alkotás. Az erdélyi történelmet beszéli el benne Wass Albert egyetlen szempontból, az istenkeresés, az ősi hagyományok fennmaradása szempontjából. A mű szimbolikus sugárzását, szépségét, elsősorban az adja, ahogy az őskori hit, a táltosok, sámánok hagyatékának továbbélését fel tudja mutatni a legkülönbözőbb korokon keresztül, az első királyok idejétől a tatárjáráson, a törökvészen, az önálló Erdély korszakán át, a szabadságharcig, a Romániához csatolásig, napjainkig. Nem erőlteti az olvasóra motívumait, az ősi hit, az ősi bölcsesség misztifikálásától visszatartja biztos írói ízlése. Inkább csak jelzi, hogy a legkülönbözőbb korszakokban is volt valami - igen fontos - kontinuitásteremtő "hagyaték", hagyomány. Hol üldözöttek, hol egyszerű pásztoremberek, hol deákok, hol tudósok, hol megint mindennapi emberek őrizték, de kiirthatatlannak bizonyult. A Hagyaték ősi hitünkről a legszebb, legfelemelőbb alkotás.

Legeza Ilona

Terjedelem: 313 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-85706-2-8

Ár: 1500-Ft.

       

Vissza                                                                 Főoldal