Főoldal  Fekete Gyula művei  Örökségünk sorozat  Egyéb könyvek    Rendelés és elérhetőség

       

                         

 

 

Az örökségünk könyvsorozat élő irodalmunk legjavát a szerzők kézjegyével hitelesítve őrzi meg az időnek. Idősebb íróink, összeálló gazdag életművükből személyesen válogatták ki legkedvesebb, általuk legtöbbre értékelt, legsikerültebbnek tartott - s mint szellemi hagyatékként - az utókornak leginkább ajánlott írásaikat.

   
Határ Győző

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Bábel tornya

Ismertető:

Határ Győző Kossuth-díjas író, költő, műfordító, filozófus. Kötetében három kisregénye olvasható: Bábel, Eumolposz, és Az éjszaka műszaka. Alkotásaiban az író hatalmas műveltsége magasából, fanyar iróniával, humorral, de kérlelhetetlen szigorral tekint le emberi dolgainkra: a vélemény kimondásának, az eszmék megvalósításának a lehetőségeire, a megsemmisüléssel való megrázó szembesülés helyzeteire. Bábel tornya a köztudatban az egyet nem értés szimbóluma. A torony felépítésének illúziója minden nemzedéket rabul ejt, hogy aztán annál keservesebb legyen a csalódás: az eszményeket ostromló nép porig aláztatik és szétszóródik. Határ Győző olyan történelmi pillanatban írta ószövetségi tárgyú misztérium paródiáját, amikor országunk népe a fordulat évét ünnepelte, így témaválasztása nem volt véletlen.  Eumolposz c. regénye 1948-ban íródott, amikor már nyilvánvalóvá vált számára, hogy a demokratikus átalakulás reménye ismét szertefoszlott. Művét a kommunista ideológia paródiájának szánta. A kor lelkületének szatirikus rajza egyfajta szürreális lebegés közegében tárul elénk. A mindent elsöprő uniformizáltság és demagógia ellen a legáltalánosabb belső védekezés az álmodozásba – hazugságokba való menekvés volt. Így lett regénye a „hazugság zsoltára”.  A kötet a művelt olvasók figyelmébe ajánljuk.

Terjedelem: 343 oldal.

Kötés: táblás

ISBN: 963-8352-63-9

Ár: 1500-Ft.

       
Hegedüs Géza

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

Isten jött Thébába

Ismertető:

Hegedüs Géza József Attila díjas író, költő, dramaturg könyve két nagyobb egységre tagolódik. Az első részben változatos témájú költemények olvashatók.  A véget nem érő szenvedések hatására íródott a Bal, jobb, egy kettő, és a Háborús könyörgés: ”Most háború van: rombadőlt, / mit épített az ember. / Csak sír az ég, jajong a föld / s a szív remélni sem mer.” Hazafias költeménye a Márciusi daktilusok, történelmi Kottaner Ilona dicsekvő éneke: „én voltam az a híres asszony, ki ellopta a koronát.”  Szerelmes verse a Margit-napi virágének: „Nálad nélkül búsan járnék / egyedül, egyedül, / melletted a csöndesség is / hegedül, hegedül. De van verse a képmutatásról: „Oly úri a forma, kecses a bók, / de verseny az élet, tőke a csók” (Tánc-szvit), és a türelemről: „hallgasd meg azt is, mások mit felelnek. / Türelmes légy, hogy békesség legyen… Ne légy türelmes: mit sem ér a béke, / ha megaláznak – embernek se véve –„  Két szonett a türelemről.  A könyv második részben olvasható a kötet címét is adó Isten jött Thébába. A regény  Bakkhosz, azaz Dionyzosz történetét meséli el, azt, hogy miért és hogyan kóstoltatta meg Bakkhosz Théba lakóival a mámort okozó nedűt. A görög mitológia történetét feldolgozó regényben többször felmerül a bűn és a jóság  problémája: hogy kinek mi a vétke, s vajon jót tett-e Bakkhosz, amikor megismertette az emberekkel a bor élvezetét. A könyv, bár nem életmű válogatás, bepillantást ad az író alkotói világába. A kötetet a szerző jelentősebb műveinek a jegyzéke zárja.

Terjedelem: 271 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 85706-8-7

Ár: 1500-Ft.

       
Hegyi Béla

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

 

Tűréshatár

 

  Ismertető:

 

Az a dolgunk, hogy közvetítsük és rögzítsük a kort, mind mélyebb összefüggéseit és mind bonyolultabb összetettségéit, amelyben élünk, lehetőleg a tűréshatárig. Lehet, hogy elviselhetetlen, lehet, hogy provokáció, lehet, hogy burleszk az egész, de mégiscsak: visszhang, lenyomat, teremtő akció. Fityisz vagy nyalintás a hatalomnak. Talán évtizedek múlva is látszik majd belőle, mit éltünk vagy élhettünk volna át, ha meghaladtuk volna a mindenkori tűréshatárt. A valóságot, a kort, az utópiát. Résztvevőként, tanúként, papírbúvárként.

A kérdés, persze, mindig az: Mennyi bennünk a félsz, s mennyi a partizán-bátorság? A rejtőzködő furfang, vagy a rettegő kompromisszum? Az író sorsa mégsem a mártíriumé, az író élete a túlélés stratégiája. Nem közszereplés átok- vagy tapsviharban, hanem nyilvános írásos vallomás megnevezhetetlen példányszámokban. Ki mondaná el helyette, amit csak ő tud, ő lát, ő szuggerál? S ha ezért kínpadra vonják? Oda az írás, de megmarad az ítélet. Oda a hírnév, a megjelenés, a sokkhatás, de megmarad a holnap kétes zengése. Az író a legmagányosabb, legharmonikusabb, legkorrigáltabb forradalmár. Csak önmagával van békében - ha béke van. Ha van béke.

 

Terjedelem: 363 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87817-5-8

Ár: 1500-Ft.

       
Hubay Miklós

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

Törtaranykor

Ismertető:

Hubay Miklós Kossuth- és József Attila-díjas drámaíró, műfordító. A szerző által válogatott kötet életrajzi mozaikokat, elmélkedéseket, beszédeket, interjúrészletet tartalmaz, valamint drámák válogatott jeleneteit gyűjti egybe. Hubay Miklós színműveire a hagyomány modernizálása, és a modern gondok klasszicizálása jellemző. Írói világát egyaránt tágította a személyiség, a történelem és a mítoszok felé. Legnépszerűbb drámáját: – Ők tudják mi a szerelem,  –  melynek megírására Berlioz emlékiratai késztették, teljes egészében olvashatjuk. A többi drámából egy-egy részlet ad ízelítőt: a kiemelkedő Néro feldolgozásból, és az Euripidész nyomán készült Túszszedőkből. Tanúi lehetünk a protestáns Bornemisza prédikátor és a katolikus Oláh  érsek vitájának: Színház a cethal hátán.  Bepillanthatunk a Tüzet viszek életpusztító párjának hétköznapjába, mely a zseniális színésznek, Soós Imrének állít emléket. A drámák hősei rendre elbuknak. Hiábavalónak tűnik Bornemisza, vagy Szophoklész ellenállása, a Magnificat hőseinek önfeláldozása, - mégis e tragédiák által kiváltott katarzisban megtisztulhat az olvasó és a néző. A kötet a szerző fontosabb műveinek a jegyzékével zárul.

Terjedelem: 342 oldal.

Kötés: táblás

ISBN: 963-85706-0-1

Ár: 1500-Ft.

       
Jókai Anna

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

A mérleg nyelve

Ismertető:

Jókai Anna Kossuth- és József Attila díjas író- és költőnő. Gyűjteményes kötetét az Ima Magyarországért c. költeményével nyitja, mely könyörgés, és lehangoló helyzetkép a magyar valóságról. Meggyőződése, hogy a mérleg nyelve: az erkölcsi érték. Esszéinek szereplői: Hamvas Béla, Kodolányi János és Várkonyi Nándor, akik állítják: volt Éden, ahol az ember harmóniában élt Istennel, a világgal és önmagával. A mai ember ön- és közveszélyes: időt és fáradságot nem kímélve állítja elő mindazt, amivel saját korát elpusztíthatja. Küldetésüket ennek megakadályozásában látják azáltal, hogy új eszméket, új szemléletet gyújtsanak az emberek elméjében, ami újfajta viszonyulásra és magatartásra készteti őket.  Németh László „tanító ember, aki úgy éli meg a sorsát, hogy életműve és élete közt nincs ellentmondás.” A   kötetben olvasható novellákban a szerző véleményét írja le az adott témákkal kapcsolatban: Iskolajárás, A könyvtár, a Mű és modell, Közeledőben-távolodóban. Ami éltet c. írásában vallja: „Számomra az írás nem más, mint szüntelen közelebb-férkőzés a Rejtőzőhöz – s öntisztítás, ezzel párhuzamosan.” A könyv utolsó részében az írónővel készült interjúk olvashatók. A kötetet a szerző addig megjelent műveinek a jegyzéke zárja.

Terjedelem: 333 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-86189-9-X

Ár: 1500-Ft.

       
Kántor Lajos

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Szabálytalan félsziget

Ismertető:

Mondhatom-e szabálytalan félszigetnek szülőföldemet, Erdélyt, és „szabálytalanul" fővárosnak emlegetett szülővárosomat, Kolozsvárt? Hiszen tenger nem mossa még egyik oldalán sem ezt a mi földünket, bár a népek tengeréhez van köze, különösen ha távolabbi múltját is térképezzük, és ha belegondolunk közelebbről várható jövőjébe, a legutóbbi évek gazdasági lendületében már hiányzó (mert részben távozott) munkaerő pótlására jelentkező dél-balkániak és ázsiaiak, sárgák, feketék érkezésébe. Valamikor magyarok és németek, aztán magyarok és románok váltogatták egymást a „kincses város" vezetésében, hogy aztán az utóbbi évtizedekben a „kincses" jelzőt szükségszerűnek érezzük fölcserélni - egyelőre magyar vonatkozásban -

a „föl nem adható" -val.

Amit ebben a prózából-esszéből összeálló válogatás­ban próbálok elmondani, megjeleníteni (a magam 1937 és 2008 közti történetében keresgélve), már nem a dicsőséges Mátyás király, de nem is Bethlen Gábor korá­val vetekszik - igazából csak a Szamos jege marad (ha marad) realitás. Az értékteremtésről mégsem lehet, mégsem kell lemondanunk. Én továbbra is hiszem, hogy felnőnek a legkisebb fiúk (mi is nőttünk talán, valamennyire), lesznek köztük a magyar szó érdemi folytatói, és még ők is megírhatják a reményt, hogy felnőnek a legkisebb fiúk ezen a szabálytalan, a termőföldet így-úgy biztosító félszigeten.

Terjedelem: 377 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87817-1-0

Ár: 1500-Ft.

       
Kárpáti Kamil

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

 

 

 

 

Nyitott Átjáróház

Ismertető:

Kárpáti Kamil  József Attila–díjas költő és író gyűjteményes kötetének első részében Nyílsuhanás időnk címmel hatvan év verstermésének a legjava olvasható. Költeményeinek jelentős hányada különböző börtönökben fogant 1949 és 56 között. Általuk kibontható a kor állapota, és felfoghatóvá válik a fogoly-lét élménye. Ott, ahol a Halál uralkodott az Élet felett, egy-egy rabtárs kivégzésekor a foglyok kórusban mondták, énekelték: „Véres fejünk süt a hold helyén / A balta zúg, a sas rikoltoz / de szánk gödréből zúg a remény” (Sosem halottak éneke) „Szél, szél csikorog akasztócsiga hangon. Nem, nem lehet más az: társam csikorog, hallom” (Ezerkilencszázötvenegy)  Hasonló döbbenetet keltenek a Ballada, Károlyt kitépték, a Falba vésett nevek című versek is. Börtönélményei szabadulása után is kínzó álmokat, verítékes éjszakákat okoztak: „Értem jöttek, kerékbe törtek, felkötöttek, karóba húztak” (Emberarcú század 1956)  A kötet második részében A menyasszony vetkőztetése és Az Isten háta fekete című regényeiből olvashatunk részleteket. Az utóbbi trilógia, történelmi keretbe helyezett realista ábrázolású fejlődésregény. A fiatal főhős sorsából kiviláglik a XX.század  kudarca: hogy egyetlen uralkodó eszméjével sem volt képes olyan társadalmi berendezkedést megalkotni, amely a mindenkori ember személyes kihívásaira pozitív megoldást és segítséget nyújtott volna: mindig a nép, illetve a magyarországi társadalom sokáig legmeghatározóbb rétege, a parasztság húzta a rövidebbet.  A kötetet a szerző munkáinak a jegyzéke zárja.

Terjedelem: 352 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-86189-5-7

Ár: 1500-Ft.

       
Kristó Nagy István

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Az ám, hazám!

Ismertető:

 

„Jól tudom, hogy minden szavam, jelzőm vitatható, de nem irodalomtörténetet írok, hanem esszét, tehát kísérletet teszek az igazabb, őszintébb, teljesebb megközelítésre, s ha külön-külön mindenben tévednék is, annak egészében, amit mondok, mindenképpen - van valami.” Ez kötetünk egyik írásában olvasható, de az egész gyűjteményre érvényes lehet. A szerző egyrészt a múltak vizsgálatával próbálkozik, sok olyan nézőpontból, emlékkel s adattal, amivel még történészek sem foglalkoztak - másrészt saját véleményét mondja nyelvről, eszmékről, politikáról, kultúráról, írókról (így Krúdyról, Némethről, Hubayról, Kertészről), sőt világjelenségekről is. Ez az életmű-válogatás kapcsolódik Kristó Nagy István korábbi publikációihoz s kiegészíti azokat: Demokrácia, Faulkner (Déri Györggyel), Az angol irodalom a huszadik században I-II. (Báti Lászlóval), Regények, drámák, remények (Pillantás az élő világirodalomra), Bölcsességek könyve I-III. (Idézetek, aforizmák gyűjteménye), Edvard Munch, Vásárhelyi festők, Hézső Ferenc, A világirodalom története I-II., A nyilasok, Kafka: Amerika (Bevezetés és fordítás). További fordítások: Apitz, Finkelstein, Hearne, Huxley, Maltz, McLuhan, Read.

Terjedelem: 365 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87817-3-4

Ár: 1500-Ft.

       
Kuczka Péter

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

 

 

 

Éveken át

Ismertető:

Kuczka Péter Kossuth- és József Attila díjas író, költő műfordító gyűjteményes kötetének verseit történelem diktálta korszakokba rendezte. E versek szabad, egyéni hangon szólnak a jövőhöz egy olyan korról, amelyhez ilyen hangon szólni nem lehetett. Az 1953-ban íródott Nyírségi napló versciklusa (részlet) számvetés az ország aktuális állapotával, valamint az eszme és a valóság között tátongó szakadék felismerésének dokumentuma. A Hajnal négykor verse 56 november 4.-ét eleveníti fel. A seregek ura (részlet) nagyszabású poéma, melyben a deportált zsidók megpróbáltatásainak állít emléket. A Bábel c. verse aggodalmat, félelmet kifejező látomás. A költő a bibliai mítoszt a modern korba helyezi: korunk eget ostromló építményei a vaskohók, a duzzasztóművek – Bábel tornyához hasonlóan leomolhatnak, evvel iszonyú tragédiát okozva az embereknek. A Haláltánc c. versével (részlet) azok törekvéseiről ír, akik „fölöttünk, bankok trónusain, a hatalom és a pénz mágikus fényében uralkodnak… nem szent nekik, mi néked szent volt… elveszi tőled múltadat, jövőd,...  kifacsarja belőled anyanyelvedet… Rávetette szemét… apáink vérétől,... nehéz verítéktől,.. termékeny földünkre.”  Novellái közül lírai szépségű az Olajfolt című, melyben az öregség elviseléséről és a halálfélelemről ír.  Platon összes művei kapcsán arról olvashatunk, hogy annak Szókratész idézetével hogyan nyújtott segítséget a nagy íróper egyik vádlottjának:  „hogyha kivégeztettek engem,.. nem annyira nekem ártotok vele, mint saját magatoknak…” A kötetben még olvashatók gyermekversek, riportok, esszék és emlékezések hajdani írótársakra: Szabó Lőrincre és Sarkadi Imrére. Két tudományos-fantasztikus irodalmi művel is találkozunk. A könyv a szerző megjelent írásainak a felsorolásával zárul.

Terjedelem: 320 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-85706-9-5

Ár: 1500-Ft.

       
László Gyula

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

Góg és Magóg népe

Ismertető:

László Gyula  Széchenyi díjas régész-őstörténész, képzőművész, egyetemi tanár fiatalon még maga sem tudta bizonyosan, mit választ: művészetet vagy tudományt. ("Két út van előttem, melyiken induljak?") Munkásságának fókuszában a honfoglaló magyar nép élete, története és kultúrája áll  (Népünk őstörténetéről.)  László Gyula izgalmas, lendületes írásai a régészet és társtudományai (nyelvészet, művészettörténet, folklorisztika, paleográfia, embertan stb.) hiteles, igazolható megállapításaiból kiindulva arra adnak érthető válaszokat, hogyan éltek eleink a népvándorlás korában, mit tudunk bizonyosan a honfoglalók településeiről, temetőiről, társadalmi viszonyairól, anyagi és szellemi kultúrájáról, hitéletéről, harcművészetéről, illetve arról, miként őrizte meg a vándorló, majd letelepedő magyarságot az utókor emlékezete. (Kisebb tanulmányok; "Hol vagy István király").  Kérdéseket is megfogalmaz: miért esik oly kevés szó a későbbi századokban az Anonymus rögzítette Góg és Magóg legendáról, milyen föltételezések támaszthatók alá a székelyek eredetéről, miféle érvek szólnak a "kettős honfoglalás" elmélete mellett.) A következő részben az életmű képzőművészeti vonatkozásairól ír. (A művészetek vonzásában)  A könyv utolsó fejezetei életrajzi elemeket, a családhoz, barátokhoz és kollégákhoz, illetve a hazához és a nemzethez fűződő érzelmek és gondolatok vallomásait, interjúit idézi föl. ( A családról s magamról. A köszönet hét szava)  A néhány fekete-fehér rajzzal és fényképpel illusztrált kötetet a szerző fontosabb könyveit és tanulmányait áttekintő bibliográfia zárja.

Terjedelem: 351 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-24-8

Ár: 1500-Ft.

       
Mándy Iván

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Harminc novella

Ismertető:

Mándy Iván  Kossuth-díjas író, elsősorban novellista. Sajátos hangulatú novelláinak szereplői a Külső-Józsefváros lakói: bódésok, cigányok, vagányok. Lelkiállapotuk sajátja: a kívülállás, az ideiglenesség, a távlatnélküliség, a magányosság és a kiszolgáltatottság. A társadalom peremén vegetálók partnerkapcsolata igénytelen, (Locsolók, Lány az uszodából) munkája kockázatos, (Utcák, Vendégek a palackban) öregsége magányos. (Átkelés)  Bepillantunk a külvárosi nehézfiúk, lecsúszott figurák kegyetlen, az erőszak törvényeit érvényesítő világába is: (Egyérintő, Utcák) Az író érzékletesen ábrázolja történeteinek környezetét: a külvárosi tereket, cukrászdákat, vendéglőket, homályos kávéházakat, a mozik előcsarnokát, a  futballpálya tribünjét. Mándy írásaiból sokszor hiányzik a kronologikus sorrend, novellái impressziókból, pillanatképekből állnak össze. Emiatt műveit  "lírikus prózának" is nevezik. A kötetet a szerző megjelent munkáinak a jegyzéke zárja.

 

 

Terjedelem: 319 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-46-9

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Mészöly Miklós

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

Pannon töredék

Ismertető:

Mészöly Miklós  Kossuth-díjas író gyűjteményes kötete válogatás az utolsó két alkotói évtized meghatározó jelentőségű elbeszéléseiből. A régi családi legendákat történelmi távlatokban megelevenítő szövegek visszaemlékezések: Térkép Aliscáról, Magyar novella, Anyasirató, Megbocsátás, Pannon töredék. Írásaiban érzékelhető bizonyos laza tematikus összefüggés, és kötődés a két háború közötti Dél-Dunántúlhoz. Időben a szálak visszafelé is meghosszabbíthatók, helyenként a történetek a 19. századot, vagy még régebbi korokat idéznek. Az író úgy adja elő a múlt és a közelmúlt eseményeit, ahogyan azok az elbeszélői időészlelésben, az emlékezésben és beszédmódban elválaszthatatlanul egymásra rétegeződnek. Szövegének részleteit beépítette más szövegekbe, így az egyes motívumok újbóli felbukkanásukkor erősítik egymás hatását.  A Nyomozás c. elbeszélésben a különböző időkben-terekben folyó eseménysorok párhuzamos, egyidejűsítő és sűrítő, a hagyományoktól eltávolodó elbeszélő modorral Mészöly Miklós egy új  prózanyelvet alapozott meg. Írásait határozott helyzetrajz, fegyelmezett szerkesztés, erőteljes atmoszféra jellemzi. Azon prózaírók közé tartozik, akik megkövetelik az olvasótól az aktív érzelmi és intellektuális részvételt. A  modern magyar próza kedvelőinek ajánljuk a könyvet.

Terjedelem: 275 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-86189-1-4

Ár: 1500-Ft.

       
VisszaTovábbFőoldal