Főoldal  Fekete Gyula művei  Örökségünk sorozat  Egyéb könyvek    Rendelés és elérhetőség
       

                         

 

 

Az örökségünk könyvsorozat élő irodalmunk legjavát a szerzők kézjegyével hitelesítve őrzi meg az időnek. Idősebb íróink, összeálló gazdag életművükből személyesen válogatták ki legkedvesebb, általuk legtöbbre értékelt, legsikerültebbnek tartott - s mint szellemi hagyatékként - az utókornak leginkább ajánlott írásaikat

   
Baranyi Ferenc

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

A keresztesvitéz keresztje

Ismertető:

Több mint fél évszázados pályafutásom első három évtizedében tíz-húszezer példányban jelentek meg - és fogytak el pillanatok alatt - a versesköteteim. Nem dicsekvés ez, hanem dokumentálható tény. A népszerűség különben sem értékmérő, de szó nélkül elmenni mellette felelőtlenség. Nekem sem a hiúságomat legyezgette annakidején, hanem törvényként írta elő számomra: mivel sokan figyelnek rám, ne csak magyarul, hanem magyarán is szóljak. Egyenesen, mint a kaszasuhanás.

 

Ezt a törvényt most is igyekszem betartani, pedig a költészet lehetőségei világszerte a minimálisra csökkentek. Konokul hiszem mégis: igaz indulatokból fakadó költői művek ma is képesek ébren tartani az igazságérzetünket és karbantartani az érzelmeinket.

Magyarán: ha csak néhány esetben is, de meggátolni, hogy manipulálható és érzéketlen fogyasztógéppé aláztassék a HOMO SAPIENS.

Terjedelem: 317 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87817-2-7

Ár: 1500-Ft.

 

       
Bárány Tamás

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

 

Két emberöltő

 

Ismertető:

 

A kötet Bárány Tamás József Attila-díjas író, költő válogatása gazdag és sokszínű életművéből az írások születésének többé-kevésbé kronologikus rendjében. Nyitánya egy 1971-ben írt önéletrajz, amely társadalmi érzékenységének gyermekkori forrásairól ad számot. Később már az irodalmi kötődéseket jelzi A Centrál kávéházhoz írt vers, továbbá a jeles kortársakról (Tamási Áron, Veres Péter, Mándy Iván, Szabó Magda) és a nyugatos elődökről (Krúdy, Kosztolányi, Móricz, Márai) készült paródiák sora.  Bárány Tamás írói munkásságának meghatározója a társadalmi problémák, a hétköznapi sorsok iránti érzékenység, amely hűen követte a történelmi változásokat. A Hazafelé frontról hazatérő katonahőse, a Cipő a fa alatt nyomorúságos karácsonyestéje, a Gyáva fojtogató anyai szeretettől menekülni nem tudó férfialakja a két világháború közötti világot idézik. Míg a Vallomás a disszidálást megkísérlő kamaszainak története, a Gábri és A családfa emberi drámái, a Népnevelők és az Álszakáll és paróka tragikomikus konfliktusai az ötvenes évek fojtogató viszonyait jelenítik meg. A hatvanas évektől a nemzedéki ellentétek (Egy evangélista; A dikón; Fej vagy írás; Két férfi), a társadalmi konszolidáció nyomán felbukkanó társadalmi visszásságok: nyerészkedés, gyors meggazdagodás, morális válság (A szobor; Telefon; Emberi hang; A Kétszárnyú Kacsa; Legendás barátság; Ítéletidő) ábrázolása kerül előtérbe. Bárány Tamás a társadalmi tematika mellett szívesen fordult a történelemhez is. Az elsőszülött és A keresztfán bibliai tárgyú történetek, míg A hasonmás és az Egészen a hajókig az antik világba, a Starhemberg gróf kétezer aranya a Rákóczi szabadságharc korába vezetnek. A koldus és a nagyvezír, Mi a kenyér?, A vadászat, A koldus és a költő, A pirkadat fényei  keleti meséi az arab ezeregyéjszakába, a Valami készül  pedig egy kitalált dél-amerikai junta hatalmi vetélkedésének bonyodalmába kísérnek. Bárány Tamást a lélekrajzot csattanóra kihegyezett, szellemes meseszövésű írások jellemzik. A válogatás a szerző fontosabb műveinek jegyzékével zárul.                                                                         

Terjedelem: 388 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8129-89-1

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Borbándi Gyula

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

 

Értékőrzés

 

  Ismertető:

A legtöbb korombeli, vagy nálam idősebb nyugati magyar szerző hazájában kezdte el és külföldön folytatta írói pályafutását. Velem ennek ellenkezője történt. Külföldön kezdtem és Magyarországon foly­tattam. Nyugatra való 1949-es menekülésem előtt írtam ugyan néhány kisebb értekezést és cikket, de e termés írói teljesítménynek nem igen volt nevezhető. Ami emigrálásomat követő kezdeti évtizedekben született, nagyrészt napi használatra készült. Előadásként, kommentárként, kritikaként, tudósításként rádióban hangzott el és nyomtatásban csak az, amit ezen kívül folyóiratoknak és lapoknak szántam. Könyvek írására és publikálására voltaképpen csak azután gondolhattam, hogy rendszeres napi kenyérkereső munkámtól felszabadultam és kellő szabadidővel rendelkeztem. Ez a magyarázata annak, hogy eddig megjelent tíz könyvem közül csak három látott napvilágot nyugalomba vonulásom előtt és külföldön, a többi hét utána, vagyis az 1985-öt követő másfél évtizedben és Magyarországon. Az e kötetbe felvett írások egyebeken kívül főleg azt érzékeltetik, hogy különösen mely témák érdekeltek és ihlettek munkára. Ezek között volt mindenekelőtt az újabbkori magyar történelem, a népinek nevezett irodalom és mozgalom, a világban szétszórt magyarok sorsa, a hajdani nyugati politikai emigráció működése, a mai diaszpóra állapota és jövője. Életemet minden valószínűség szerint külföldön fejezem be, de addig is szoros kapcsolatban Magyarországgal, amely nemcsak szülőföldem, de hazám, amelyhez szeretetemen és ragaszkodásomon kívül is jóval több szál fűz, mint mai lakóhelyemhez, nevezetesen Németországhoz és benne Münchenhez.

Terjedelem: 327 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-85976-8-2

Ár: 1500-Ft.

       
Csák Gyula

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Vallomás

 

Ismertető:

 

E kötetben Csák Gyula József Attila-díjas író, szociográfus prózaí munkáiból  készült válogatást tanulmányozhatjuk. Az első rész szépirodalmi jegyzeteket közöl évenkénti bontásban.  Bennük Csák Gyula a hétköznapokról ír, szánalmas és közönséges életekről, a nemhogy válaszolni, de kérdezni se tudó emberekről, a szeretetről, a hűségről, az irgalomról, a jóhiszeműségről, az összefogódzás erejéről és hatalmáról. Az Indiai jegyzetekben  a '80-as évek derekán Indiában töltött esztendőket eleveníti fel. Az egzotikus forgatag, az indiai mentalitás fényképszerűen pontos ábrázolása mellett olyan konkrét eseményeket is felidéz, mint Indira Gandhi halála vagy a távol-keleti lakáscsere borzalmai. A kötet második részben a szerző Glemba című regénye olvasható, melynek ironikusan előadott története váratlanul abszurdba fordul: „Annyit azért felfogtam a maradék eszemmel, hogy hiba lenne a kocsmába mennem, hiszen vigyázni kell itt a jó híremre, viszont ott a drága Glemba… Jó bora van, szívesen adja, senki se tud róla… Némi tévelygés után ráleltem a megfelelő útra, és hamarosan Glemba utcájába értem. Legnagyobb ámulatomra… Ez úgy meglepett, hogy egy ideig legyökereztem...”  A kötetet az író addig megjelent műveinek a jegyzéke zárja.

 

Terjedelem: 351 oldal.

Kötés: táblás

ISBN: 963-86189-4-9

Ár: 1500-Ft.

       
Csontos Gábor

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

 

Üzenet a szülőföldről

 

Ismertető:

 

A szerző köszönti az Olvasót!

Azon a napon írom ezeket a sorokat, amikor a terroristák berobbantak az egységesülő világgazdaság hatalmi központjába, s a New York-i Manhattant ellepte a rémületes detonációk füstje. Megszólítom az Olvasót, hogy figyeljen rám, eléje kívánom tárni öt évtizedes írói mun­kám magam kiválasztotta darabjait. Az én falusi világommal, nyúlfarknyi alkotóidőm jellemzőnek ítélt írott képeivel óhajtom lekötni a figyelmét. Én ezt láttam a sok évezredes emberi, társadalmi létből, a magyar történelem picinyke karéjából.

 

Másfél évtizedet éltem - gyermekként - az akkor volt kapitalizmusban, s majd őt évtized szocialista "epizód" után, amelyet sokan üresjáratnak tekintettek, hovatovább új másfél évtized adatik meg, hogy a piacgazdaságnak nevezett mai kapitalizmust is megtapasztaljam. Az első tizenöt évben még nem írtam, ez utolsó tizenöt évemben már nemigen írok, marad tehát a szocialista „epizód", a megélt paraszti történelem, amivel elszámolhatok. Az emberi társadalom felmérhetetlen idejéből rám ez a kevéske jut, ez az én saját kis örökkévalóságom.

Terjedelem: 357 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87139-8-8

Ár: 1500-Ft.

 

       
Csurka István

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

Őszi torna

 

Ismertető:

 

Csurka István  József Attila-díjas író, dramaturg, politikus. E kötetben Csurka István egykori novellásköteteiből, valamint tanulmányaiból, tárcáiból, és esszéiből olvashatunk. Szépíróként és közíróként is megosztja velünk a magyarnak levés kínjait, örömeit, kétségbe nem vonható, de kimondani veszélyes igazságait. A Négy gólya, Főfal, Tisztálkodástól tisztálkodásig, Villongások a betegszobában, Kint az életben című novellái témában, és szereplőik révén is összefüggenek. Történetei az 1950-es évek sajátos légkörében, a színművészeti  főiskolások zárt közösségében játszódnak. Tanúi lehetünk, hogy melyik fiatal hogyan viselkedik végletes helyzetekben, s ez a magatartás hogyan viszonyul a külső környezethez, illetve hogyan deformálódik a külső környezet hatására. A Diána c. novellából megtudhatjuk, hogy a Kádár-korszakban miért támogatták a különböző klubok megalakulását. A Fesztiválkandur-ban fergeteges humorral meséli el a Nehézfiú történetét, akit csupán az érdekel hogy a „kultúrharcból” milyen kalanddal  tér vissza a székesfővárosba.  A kötetben olvasható közírói munkák: Új magyar önépítés, Az áldozat imperializmusa, A nemzetépítő állam. A kiadványt a szerző főbb műveinek jegyzéke zárja.

Terjedelem: 385 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87817-4-1

Ár: 1500-Ft.

       
Dobos László

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

 

 

 

Az idő mélységéből

 

Ismertető:

 

Dobos László Kossuth-díjas felvidéki író, szerkesztő, politikus Az idő mélységéből c. kötete a felvidéki magyar elbeszélő irodalom két kulcsfontosságú regényéből tartalmaz részleteket. Azért lényegesek e művek, mert nemcsak a kisebbségi sors és e sorsból következő közösségi életérzés művészi hitelű leképezései, hanem azért is, mert a felvidéki magyar próza máig legjelentősebb vonulatát, a sorsregény műfaját testesítik meg.  A Földönfutók c. regénye a szlovákiai magyarság legsúlyosabb megpróbáltatásainak fölidézése, az 1945-1948 közötti kollektív diszkrimináció lélektani hitelességű ábrázolása.  Ugyancsak önéletrajzi ihletésű, vallomásos-emlékező formájú, de kompozíciójában inkább korrajzszerű a később írott Sodrásban.  Az ötvenes évek elején játszódó, a sztálinizmus csehszlovákiai korszakát megjelenítő regény egy fiatal házaspár családalapításának történetében érzékelteti árnyaltan, hogy valójában nem új típusú társadalom kialakításáról van szó - noha a főhős ezt képzeli és saját életét így éli -, hanem éppen a szerves társadalomfejlődés durva kisiklatásáról, az alapvető emberi és közösségi értékek erőszakos szétzilálásáról. A két regény (részleteinek) mintegy üzenetértékű és parabolikus összefoglalása Az öreg című novella. A faluról városba került, az otthonából idegenségbe csöppent, megbicsaklott sorsú címszereplő - akinek egyetlen teendője és emberi hivatása maradt: leveleivel összetartani szétszóródott családját - a kisebbségi társadalom töredezettségét jelképezi, valamint a hagyományos kötődések összetartó erejét példázza, illetve azt a kérdést veti föl: meddig lehet a körülményekre hivatkozva tűrni, és mikor jön el a lázadás igazságának pillanata. A felvidéki magyarság második világháború utáni sorsát és annak közép-európai érvényű emberi tanulságait plasztikusan megformáló prózák - széles körű érdeklődésre tarthatnak számot.

Terjedelem: 320 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-14-0

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Fejes Endre

Örökségünk könyvsorozat:

 

Vissza

Wikipédia

 

 

 

 

 

Szabadlábon

Ismertető:

Fejes Endre Kossuth-és József Attila díjas író könyve főként a Szerelemről bolond éjszakán című vallomásos kalandregényét tartalmazza. A történet 1945 nyarán kezdődik Pesten, ahol három nyolcadik kerületi vagány elhatározza, hogy Párizsba megy. Ezt szökés, bécsi bujkálás, majd az ausztriai és németországi menekülttáborok sora követi. Tervük azonban csak részben valósul meg, eljutnak ugyan Franciaországba, de onnan rövid úton visszazsuppolják őket Németország amerikai megszállási övezetébe. Bár sok minden az „ezerszer áldott" nyolcadik kerület legendáriumából származik, a történet magva valós. Atmoszféráját az otthontalanság élménye határozza meg: a közeg, amelyben a szereplők mozognak, olyan kaotikus, mint vágyaik és gondolataik. A hontalanok táborainak a világában megszűntek az áttekinthető együttélési normák, az emberi kapcsolatokat a puszta érdek határozza meg. Nincs olyan érték, amelyben meg lehetne kapaszkodni, mert a háború barbársága minden hitet tönkretett. Izgalmas regény, a történet sodrása erős, a jellemek markánsan rajzoltak, s a rövid mondatos pergő párbeszédek sokszor drámai erejűek. E kalandregényhez hasonló, cselekményében és főhőse kapcsán is, a Szabadlábon című drámája, melyből részletet olvashatunk. A kötetben szerepel Fejes Endre talán legjobb, legjellegzetesebb kisprózai írása,  A hazudós, az Eljegyzés,  és a Szegény Vivaldi. Hősei az álom és a valóság közt lebegő, a társadalom perifériáján élő emberek, akiknek életéből még hiányzik az igazság, a szeretet. Tragikus sóvárgásukat az emberibb élet felé mély együttérzéssel ábrázolja az író. Néhány oldalt olvashatunk a hatvanas években oly nagy vitát kavart Rozsdatemetőből is. A kötet, bár nem nevezhető életmű-válogatásnak, sok mindent felmutat Fejes Endre életművéből, írói eszköztárából s talán egyéniségéből is. A könyvet az író műveinek a felsorolása zárja.

Terjedelem: 317 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-48-5

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Fekete Gyula

Örökségünk könyvsorozat:

 

Vissza

Wikipédia

 

Kóstoló

Ismertető:

Ezúttal Fekete Gyula József Attila díjas író, szociográfus jelentkezik könyvével az általa indított „Örökségünk” sorozatban. Kötetében ifjúkori versek, elbeszélések, regényrészletek, vitairatok, mesék és gyermekversek kaptak helyet. Egyes elbeszélései azon magukra maradt idős vidéki emberek gondolatait, vágyait tárja elénk, akiknek gyerekei a távoli városban találtak munkát. (Az öregember karácsonya, Édesmama, Ház a pataksoron) Ezt követően az író regényeiből ad kóstolót. A második világháború borzalmait, a kiszolgáltatottságot a halálnak nem feledik a túlélők, élményeiket családjukra hagyományozzák. Ilyen emlékekből építkezett az író regényeinek írásakor, bennük felelevenítve a háború egy-egy jellegzetes eseményét. (Ezeregyedik esztendő, Csördülő ég,  Vallomás hajnalig, A fiú meg a katonák)   Asszonyregényeiben a főszereplők értékrendjének a módosulását érzékelteti. Hogyan, milyen élményeknek a hatására alakul ki, majd változik meg bennük egy fontossági sorrend, és az ebből fakadó újabb döntések hogyan hatnak további sorsukra. (A falu szépe, A hű asszony meg a rossz nő) Legnépszerűbb irodalmi alkotásában (Az orvos halála) azon kisembereknek állít emléket, akik teszik a dolgukat tisztességgel, jó lelkiismeretük és legjobb tehetségük szerint. Észrevétlenül élnek és halnak, de munkás kezük nyomát rajta hagyják a világon. Közéleti írásaiból a népességfogyás okait és következményeit taglaló, a megoldás lehetőségeit is felvázoló írásairól már hallhattunk. (Demográfiai hullámvölgyből – hullámsírba,  S.O.S. Európa)  A kötetet a szerző műveinek listája zárja.

Grafikai kivitelező: Fekete Judit

Terjedelem: 352 oldal.

Kötés: táblás

ISBN: 963-86189-3-0

Ár: 1500-Ft.

       
Ifj. Fekete Gyula

Örökségünk könyvsorozat:

 

 

 

Vissza

 

 

Alfától omegáig

Ismertető:

MILYEN KÉRDÉSEKEN GONDOLKODHATUNK EL AZ „ALFÁTÓL OMEGÁIG” CÍMŰ KÖTET OLVASÁSAKOR?

 

Tágulhat-e gyorsulva a Világegyetem, ha a tágulás miatt csökken a világűr átlaghőmérséklete, és kiszámítható időn belül közeledik az abszolút nulla fokhoz? A hét törzs hajtotta végre a honfoglalást, vagy a 108 nemzetség? Miért nem tudták a Habsburgok Magyarországon közjogi hatalommal felruházni a grófokat és bárókat, a főispánok és a választott szolgabírák ellenében? Létezik-e ma fasiszta veszély, és milyen politikai erők szítják? Hogyan részesedtek 1993-ban és 2015-ben Magyarországon a hatalomból a polgári, a szocialista, és a liberális világnézet képviselői? Hogyan lehet az, hogy a homoszexualitásnak nincs genetikai oka, és mégis köze van az öröklődés mechanizmusához? Miért félrevezető a „homofóbia” szó használata? Dr.Antall József miniszterelnök halála után miért nem a kormányzó párt ügyvezető elnökségének a jelöltje,dr. Szabó Iván lett a miniszterelnök? Miért dr.Boross Péter? Negyedfél évtizede Thatcher brit miniszterelnök migráns munkaerő tömeges behívásával verte le a szakszervezetek sztrájkmozgalmát. Személye és emléke azóta is elfogadhatatlan a brit Munkáspárt számára. Merkel német kancellár munkavállalói érdekeket hasonlóan sértő migráns-politikáját miért üdvözlik a német szociáldemokraták? Megvalósulóban van-e a száz évvel ezelőtt elhunyt amerikai író, Jack London riasztó látomása a multinacionális cégek, világkonszernek világuralmáról – melynek során megsemmisül minden nemzetállam, megszűnik a munkavállalói érdekvédelem, és a kisvállalkozói mozgástér? Hogyan lehetne megállítani az író által „Vaspata” néven nevezett multinacionális háttérhatalom befolyásának az erősödését? Lehet-e magunkat nagyszülők, dédszülők, ükszülők, szépszülők, és összességében 12 nemzedékre visszamenő ősszülők szellemi, és genetikai örököseinek tekinteni? Több ezer ős adatait tartalmazza ez a 12 nemzedékre visszanyúló ősfa. Visszahat-e ami gondolkodásunkra az ő gondjuk, és sorsuk rövid ismerete?

Terjedelem: 348 oldal.

Kötés: karton és puha kötés

ISBN: 978-963-87817-8-9 ISSN 1217 9280

Új könyv! (2016)

Puha kötésű ára: 2500Ft.

Kemény kötésű ára: 3000Ft.

       
Gombos Gyula

Örökségünk könyvsorozat:

 

Vissza

 

 

Távolból is itthon

Ismertető:

Gombos Gyula életművének fő jellegét pontosan fedi a jelképi erejű, de nagyon is konkrét jelentésű cím: az 1948-ban emigrált író Amerikában is a magyar népi irodalom képviselője maradt. Az esszéista pályája 1939-ben kezdődött a Magyar Élet című folyóirat szerkesztőségében. Részese volt a népi irodalom nagy korszakának, közeli ismerőse, szellemi fegyvertársa a ma már klasszikusnak számító nemzedéknek. Az életmű válogatás legterjedelmesebb, ÍRÓK c. ciklusában a 30-as évek végén, a 40-es évek elején alkotó népi írókat bemutató irodalomtörténeti értékű írások olvashatók. Remek esszék formájában értelmezi a nemzedék jeleseinek eszmerendszerét, és méltatja írásművészetét. Találó szellemi portrét fest a népköltészet hangját intonáló Erdélyi Józsefről, a vidéki magyar társadalom mélyéről jövő Sinka István lírájáról, a kissé darabosnak tartott Veres Péterről, és a méltatlanul elfeledett székely költőről, Tompa Lászlóról. Leírja véleményét a népi-nemzeti eszme atyjáról Szabó Dezsőről, és intellektuális folytatójáról - kiteljesítőjéről, a "megnevező" íróról, Németh Lászlóról.                                                                                                                               

Az AMERIKA c. fejezet írásaiban a szerző közép-európai tapasztalatai, és Kárpát-medencei mentalitása felől mutatja be az Egyesült Államokat és New Yorkot. A két esszéciklust keretező MAGYARSÁGUNK és a TÖRTÉNELEM címek alá fogott tanulmányok a nemzeti eszme jelen állapotát, és a múlt, - a két világháború közötti társadalom - összefüggéseit elemzik politikatörténeti vetületben. Arról ír, ahogyan a moszkvai pártvezetés és hatalmi gépezet üldözte például a nemzeti és múlttudatot, a keresztény morált és hitet, a népi irodalom örökségét, a hagyományokon alapuló nemzeti jellegzetességeket. Az író kifejezésmódjával arra is példát ad, hogy miként lehet bonyolult összefüggéseket közérthető, ám intellektuális stílusban bemutatni.

Az életmű válogatást a szerző addig megjelent munkáinak a felsorolása zárja.

Terjedelem: 302 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8352-52-3

Régebbi kiadás!

Ár: 1000-Ft.

       
Györffy László

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

 

Búcsú az égtől

Ismertető:

Azok közé tartozom, akik szégyenlősen beszélnek saját írói munkájukról. Ha erről faggatnak kissé mindig úgy érzem, mintha pőrére vetkőzve kellene egy emberekkel zsúfolt útcán végigmennem. Ez pedig, enyhén szólva, természetellenes állapot. Ha a körülöttem zajló életről kell szólnom, írnom, talán megfelelek a kívánalmaknak. Értékítéletet nemigen tudok mondani magamról, bár sejtem munkásságom erényeit avagy hibáit, de az álszerénység vagy öndicséret - a mai irodalmi életben oly gyakori - útjai nem járhatók számomra.

Ezen kétségek között erősen nehéz feladat életművet „ összeválogatni". Megkíséreltem. Jobb híján valamiféle időbeli sorrendiségre támaszkodva afféle útkijelölő karóknak használva a megírási dátumokat, legyen szó regényekről, novellákról, hangjátékokról, publicisztikáról vagy tanulmányokról. Meseregényeimnek már nem jutott hely, még válogatva sem. S egy kisregény vagy regényrészlet is csak jelzésenként szolgál eme 25. könyvemben.

Ebből a válogatásból csak az derülhet ki: egy polgári származású, annak idején (1950-es évek) „egyéb" kategóriába soroltatott, majd „ellenséges tevékenységgel gyanusított személyként„ minősített (1960-70-es évek) fiatalember a maga erkölcsi, etikai látásmódjával, társadalomkritikai és szociális érzékenységével, ha nehezen is, de szépíró lehetett a korlátozott szabadság, majd a szabadon választott piaci alkuk szellemiségének rendjében. Talán válogatásom tükrözi ezt valamelyest.

Terjedelem: 368 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87139-9-5

Ár: 1500-Ft.

       
Gyurkovics Tibor

Örökségünk könyvsorozat:

Vissza

Wikipédia

 

Magán-magyar

Ismertető:

A kötet Gyurkovics Tibor Kossuth- és József Attila díjas költő, író és pszichológus  életművéből válogatott írások gyűjteményét tartalmazza. Első harmadában verseket találunk ciklusokra bontva, amelyek címe a "variációk egy témára" üzenetét sugallja, hiszen valamennyi hasonlóképp kezdődik: En attendant... azaz várva valamire: a hazára, a boldogságra, önnön magára, persze a szerelemre, a családra. A szerző verseiben tudatosan kerüli, sőt csúfolja a „költői” költőiséget, s mikor már erre ráhangolja az olvasót, egyszer csak felvillan soraiból egy érzelmes vallomás, vagy megrendülés: Szerzetes, Szeretlek egy falumban, Fényből árnyékból: ”a könnyeidnek arcomra hullik harmata / repülj repülj én tartalak / mint ha az isten tartana.”  Az utolsó "várva" fejezetben műfordításokat találunk, olyan művészek által ihletett költeményekét, mint René Magritte, Andy Warhol, Paul Gauguin, El Greco vagy Piet Mondrian.  A Ne szeress, ne szeress regényének főhőse egy fiatal ideggyógyász, aki a karácsonyi ügyelete alatt szerelmes lesz egy asszonyba. Örömük lopott boldogság, tele fenyegető tilalmakkal. Szükségük van egymásra, de a bujkálások kikezdik őszinte érzéseiket. A regényt követően egy tragikomédia, a Nagyvizit szövegkönyvét olvashatjuk. A Nagyvizit vérbő jellem- és helyzetkomédia, ahol egy szűk kórteremben ugyanolyan fonák élethelyzetek és furcsa emberi viszonylatok alakulnak ki, mint a kinti világban. A kötetet a szerző eddig megjelent műveinek és színházi bemutatóinak a felsorolása zárja.

Terjedelem: 378 oldal.

Kötés: táblás

ISBN: 963-86189-6-5

Ár: 1500-Ft.

       
VisszaTovábbFőoldal